< Home 

Steenokkerzeel area


De Joenkaaid     Scouts Sint-Lutgardis      Chiro Hamburgers      Scouts Perk      Chiro Pechies Perk      Chiro Splinter Melsbroek      Jeugdhuis Blizzard

  (1)Jeugdclub Echo vzw  

Meer terzake:

1: Koekoek, heeft Jeugdclub Echo  een website? Immers, niet iedereen heeft FB. Tot genoegen. 24/9/18 11h40 


DANS-AREA

27/10/20118 Chirofuif Melsbroek ----- Een bangelijke fuif in de parochiezaal van Melsbroek voor iedereen dat zin heeft om de beentjes eens goed los te gooien. Dus heb je zien om nog eens het beste van jezelf te geven kom dan zeker 27 oktober lang in de parochiezaal van Melsbroek.

------ vorige : gewist


Verkiezing te Steenokkerzeel 1820?

Inderdaad. Er waren Gemeenteraadsverkiezingen en Provincieraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 : omdat er te veel (60%) oppositie was tegen het beleid. Er zouden immers geen verkiezingen nodig zijn geweest als er tegen het beleid geen oppositie was. Niet minder dan 71 kandidaten over 3 verschillende lijsten (3 verschillende politieke partijen) wilden af van het Bestuur.

09/10/2018 10h00

De verkiezingskoorts neemt toe. De laatste weken is er al zoveel verteld en gedaan: je kunt het niet meer bijhouden. Om al maar te zwijgen van de vuile was dat de politiekers over elkaar naar buiten brengen. De waspoederfabrieken zitten al door hun voorraden grondstoffen heen. Om nog maar zwijgen van de talrijke ‘voorakkoorden’ die gesloten zijn: ‘ Met u wil ik de macht delen!’. Dit druist evident in tegen de stem van de burger. ‘Waarom nog gaan stemmen, als alles al in kannen en kruiken is’, hoor je zeggen. En ja, als voorakkoorden er enkel zijn om aan de macht te blijven of te komen en er niet zijn om de stem van het volk te behartigen is dit af te raden. ‘Akkoorden’ horen thuis in muziekpartituren!

De kerk, de kerk moet zwijgen als het over politiek gaat. Inderdaad, de kerk moet zwijgen als het over ‘partijpolitiek’ gaat. Maar aan politiek (algemene ontwikkeling van de maatschappij) moet ze doen. Riepen de Belgische Bisschoppen niet op om op het politieke forum onze stem als christenen te laten horen! De wet van Geert Bourgois om de bestemming van de kerken te bestuderen, wordt door sommige politieke strekkingen gebruikt als instrument om kerken te ontwijden en te sluiten. Dit is een houding naast de kwestie en getuigt niet van verdraagzaamheid. Politieke strekkingen die gemeenschap willen vormen door rassen en talen, religie en godsdienst uit te sluiten, zijn fout bezig en weerspiegelen niet de wil/stem van het volk.

In Steenokkerzeel is heel duidelijk wie gemeenschap wil vormen ten goede van gans de bevolking, ten goede van alle mensen: los van ras, taal, godsdienst. Je kunt/kon het lezen in de vele partijfolders die gebust werden. Het kerkenbeleidsplan van Steenokkerzeel geraakt, na vertraging, volbracht. En ja, het zal dan over de verkiezingen getild worden ter goedkeuring door de gemeente: maar er is consensus om verder met elkaar in overleg te gaan. Ik heb het geluk als pastoor deel uit te maken van vier levende gemeenschappen die het aandurven om de kerken naast het gebruik voor liturgie ook open te stellen voor de grotere gemeenschap. Enkele activiteiten hebben er reeds plaatsgevonden en er zullen er nog volgen. Zie de filmpjes en foto’s! Humelgem, het kleinste van de vier met zijn zangavonden: Laîs, Blendissimo. Melsbroek met zijn gospelavonden en een rijke kunstschat. Perk met de uitvoeringen van de Harmonie en het koor Andante. Steenokkerzeel met zijn beiaard: de achtste oudste van de 68 beiaarden die België rijk, is. Ook al wil het nationale politieke beleid een nuloperatie wat de kosten betreft: de historische gebouwen, de kerken, onderhevig aan de regels van Erfgoed, staan er niet verlaten bij maar worden gebruikt om mensen samen te brengen. Een nuloperatie kan het nooit worden door de historische aard van deze gebouwen. Maar durven investeren in het gemeenschapsleven is de kunst. Bepaalde mensen uit het huidige politieke beleid van Steenokkerzeel staan open om constructief samen te werken en onze kerkgebouwen ook open te stellen voor niet liturgische activiteiten. Samenbrengen rond liturgie en ontspanning doet een stenen gebouw leven. Dank aan de leden van de kerkraden die op vrijwillige basis deze gebouwen goed beheren. Moest de politiek de kerken sluiten dan zullen ze betaalde krachten moeten inschakelen om deze gebouwen te onderhouden conform Erfgoed. Verkopen is blijkbaar geen optie daar ze gelegen zijn in het kerkhof en te gebonden zijn aan de regels van Erfgoed voor herbestemming.

De verkiezingskoorts neemt toe. De laatste weken is er al zoveel verteld en gedaan: je kunt het niet meer bijhouden. Maar ik ben er zeker van, ik geloof erin, in elke mens zit goedheid en schoonheid. Ik blijf vertrouwen in de mens, ook al klinkt dit misschien wel naïef. Sommigen mensen uit mijn entourage hebben schrik voor de toekomst. Als christenen mogen we ons laten sterken in het geloof dat Christus de hoeksteen blijft van onze gemeenschappen. En als al kerken zouden sneuvelen, vergeet dan niet: dit zijn maar doodse stenen. De levende stenen, die we als christenen en als humanitaire gemeenschap zijn, zullen blijven bestaan.

Succes zondag als je in het stemhokje staat. Een Franse filosoof zei ooit: ‘ De enige democratie die je als burger hebt, is het moment dat je je stem uitbrengt’. Doen, zei Capoen.

Artikel parochieblad

Beiaard van Steenokkerzeel (+ tonen foto beiaard + (1 van) de 3 beiaardiers hieronder)
Op 9 september konden jullie de beiaard bezoeken. De belangstelling was groot. We beschikken namelijk over een bijzondere beiaard: de 8e oudste van Vlaanderen en het is een grote beiaard van 49 klokken die gemaakt is door een bijzondere persoon, nl Peter Van den Gheyn. De meeste van zijn klokken dateren van rond 1734. Er zijn ook nog 6 klokken van het jaar 1626 van een andere klokkengieter. Bovendien beschikt de beiaard sinds november 2016 over een moderne computerautomaat. 
Tijdens de open monumentendag vroegen sommige mensen of ze de beiaard later nog konden bezoeken.
Dat kan uiteraard voor maximaal 15 personen op de dagen dat er een beiaardier komt spelen. Dat is de 1e zondag van elke maand en de 3e zaterdag van elke maand.
Het is voldoende om een half uur voor aanvang van de bespeling naar het hoofdportaal van de kerk te komen en de eerste 15 personen mogen gratis mee naar boven.
Maar om zeker te zijn van een plaats kunnen jullie reserveren bij de leden van de kerkraad of via een briefje gericht aan de kerkraad (adres Keizerinlaan 1) of best nog via mail adres kerkraad.sr1820@gmail.com
In de kerk staan sinds de open monumentendag ook informatieborden over kerk en beiaard. De oude speeltrommel krijgt ook een vaste plaats achteraan in de kerk, in afwachting van een restauratie.

 

uit 't vriendenboekje van de gazet

Blijft over van Gemeenteraad om opnieuw kandidaat te zijn :

GEMEENTEBESTUUR

Het meerjarenplan was een concretisering van het bestuursakkoord. Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt een meerjarenplan opgemaakt voor zes jaar, te beginnen vanaf het tweede jaar van de legislatuur. Het meerjarenplan voor 2014 tot 2019 werd dus opgemaakt in 2013.Het budget bevatte de verschillende beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan vertaald in concrete plannen en acties voor een bepaald jaar. Ook welke financiële middelen daar tegenover stonden, staat in het budget.

De gemeente Steenokkerzeel nam voor de opmaak van het meerjarenplan ook een participatieronde met de verschillende adviesraden. Door op de onderstaande link te klikken, kan je de input van de diverse raden raadplegen. participatieronde

en deze ook